Služby

Zajistíme pro Vás vše od výsadeb přes prořezy až po kácení a likvidaci dřevní hmoty i likvidaci pařezů.

Neváhejte nás kontaktovat v případě, že si nejste jisti zákrokem, který Váš strom nebo stromy vyžadují. Rádi Vám poradíme a doporučíme nejlepší možný způsob provedení práce.

Níže je uveden podrobnější výčet prací, které realizujeme.

 

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ – ARBORISTIKA

Při odborném ošetřování stromů a výběru druhu řezu je třeba zohlednit zejména zdravotní stav stromu, věk stromu a charakter stanoviště. Mezi základní druhy řezů, které provádíme patří tyto:

 

Výchovný řez

Tento řez stromů se provádí u mladý stromů v prvních letech po výsadbě. Zpravidla to bývá do 10-15 let od vysazení stromu na trvalé stanoviště. Slouží především pro účel zapěstování charakteristického tvaru koruny stromu. Případně přizpůsobení koruny stromu daným stanovištním podmínkám (dům, vedení VN). Odstraňují se při něm suché či poškozené větve,větve kodominantní a tlakové vidlice, jenž by se pozdějším řezem stromu již odstranit nedaly nebo by tento řez stromu způsobil v pokročilém věku díky své velikosti na stromě nevratné škody v podobě místa vstupu patogenu. Řezem stromu se může také upravit podchodová či podjezdová výška.

Tento řez stromů může při budoucí péči o strom ušetřit nemalé finanční prostředky, jenž díky němu nebude nutné později vynaložit na nákladný řez stromů nutný pro stabilizaci jejich korun.

Zdravotní řez

Jde o v současné době nejvíce používaný řez stromů sloužící k udržení přiměřeného zdravotního stavu stromu a zajištění jeho provozní bezpečnosti.

Tento řez stromů se opakuje většinou po 3-7 letech v závislosti na zdravotním stavu stromu.

Zdravotním řezem stromů se odstraňují především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně postavené, pahýly. V menší míře je někdy možné provést i redukční řez tlakových vidlic.

Zdravotní řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat. Je to nejčastější řez stromů používaný v ČR.

Bezpečnostní řez

Cílem řezu je odstranit či redukovat ty části dřeviny, které by případným pádem mohly způsobit škody na majetku osob či újmu na jejich zdraví. Odstraňujeme větve nalomené, suché, či jinak provozně nebezpečné. Bezpečnostní řez je efektivní preventivní opatření, kterým lze dlouhodobě předcházet vzniku různorodých škod souvisejících s umístěním a růstem jedince na daném stanovišti. Provádí se během celého roku.

Redukční řez

je řezem zaměřeným na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Především jde o stromy poblíž domů, elektrického vedení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Správně provedený redukční řez stromu může v některých případech sloužit ke stabilizaci stromu. Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.

Redukční řez stromů je vhodné vzhledem k množství a velikosti řezaných větví provádět nejlépe těsně před začátkem vegetace. Je při tom ovšem nutné přihlédnout ke druhu ošetřovaného stromu, neboť některé druhy se silným jarním mízotokem tento řez v předjaří hůře snáší – bříza, ořešák, javor atd.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY KORUN STROMŮ

Jsou jednou ze základních možností stabilizace korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Díky instalaci bezpečnostní vazby nemusí dojít k radikální redukci koruny či k odstranění stromu. Dále je zajištěna provozní bezpečnost stromu proti jeho zlomení či vyvrácení.

  • vazby statické: jedná se o vrtané nebo podkladnicové vazby. Lana na tento typ vazby používáme ocelová nebo syntetická. Touto technikou dosáhneme pevné spojení jištěných větví bez možnosti jejich pohybu. Vazbu instalujeme jako předpjatou ve spodní třetině stromu, abychom zamezili vzniku “karate efektu”. Nevýhodou je jejich zarůstání, především u podkladnicového typu.
  • vazby dynamické: lana pro tento typ vazeb se používají polyamidová, polyesterová nebo polypropylenová. Díky konstrukci se tyto lana vyznačují velkou dynamikou, ta může být posílena tzv. tlumičem rázu. Výhodou těchto vazeb je jejich instalace do vrchní části stromu, kde zachycují pouze extrémní výkyvy. Nevýhodou je poměrně rychlá degradace lan a to vlivem UV záření. Díky tomu životnost této vazby je v intervalu od 6 do 12 let v závislosti na okolnostech a použitém materiálu.

 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Rizikové stromy jsou takové, které přímo ohrožují majetek nebo zdraví lidí. Jsou to hlavně stromy rostoucí v blízkosti domů, na hřbitovech, na zahradách, okolo elektrického napětí, zasahující svými částmi nad střechy, nad ploty, komunikace, nakloněné stromy v omezeném prostoru, atd.

Pokud to situace dovolí, tak provádíme přesné směrové kácení celého stromu ze země. V místech kde nelze strom skácet ze země (směrové kácení, použití lan nebo navijáku) využíváme stromolezecké techniky a postupného odřezávání se spouštěním částí stromů po lanech, tak abychom nezpůsobili žádné škody. V případě, že nejde využít nebo je neefektivní jeden ze zmíněných způsobů, pak využíváme ke kácení vysokozdvižnou plošinu nebo autojeřáb.

 

ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ

Větve štěpkujeme strojem GreenMech , který zvládne větve až do průměru 10cm u měkkých dřevin a 5cm u dřevin tvrdých. Vzniklá hmota se po usušení může spálit nebo použít jako mulč. Samozřejmostí je i odvoz vzniklého materiálu, pokud si to budete přát.

FRÉZOVÁNÍ, LIKVIDACE PAŘEZŮ

Frézování pařezů znamená jejich KOMPLETNÍ odstranění do hloubky až 15cm pod zem. Je to rychlá a efektivní metoda odstranění. Frézování je možné díky pásové nebo kolové fréze i na těžko dostupných místech.

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ

Tyto speciální řezy provádíme s dlouhodobým úspěchem. Poradí Vám, kdy, jak, proč a co řezat.

PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ KE KÁCENÍ, ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OŠETŘENÍ STROMŮ

Potřebujete povolení ke kácení? Máte problémy s jeho získáním? Zajistíme odborné posouzení stavu stromu, včetně možnosti využití soudního znalce. V případě potřeby zajistíme i speciální metody, jako například provedení tahové zkoušky. Máte na pozemku významný strom? Potřebujete posoudit jeho stav a poradit s jeho ošetřením? Víte, že na ošetření významných stromů poskytuje stát příspěvky? Neváhejte se na nás obrátit pro nezávaznou konzultaci.

PAMÁTNÉ STROMY

Zpracujeme kompletní dokumentaci pro žádost o vyhlášení památného stromu. Zajistíme dotaci na ošetření památného stromu. Naše firma již ošetřila mnoho památných i zvláště významných stromů.

VÝSADBY VZROSTLÝCH STROMŮ

Výsadby vzrostlých stromů, včetně kotvení a všech návazných prací. Poradíme, jaké stromy jsou pro dané stanoviště nejvhodnější, zajistíme jejich nákup, dovoz a výsadbu.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Nabízíme prodej palivového dřeva. Sortiment dle aktuální nabídky. Nejčastěji rovnané metrové dříví. Popřípadě sypané polínka o délce 25, 30, 40, 50cm.

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení od příslušného úřadu, výjimku tvoří stromy, které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m menší než 80cm (tj. průměr cca 25 cm) a stromy v havarijním stavu.